Χημικοεπαγρύπνηση (ΧΕ) – Chemicovigilance (CV)

 

Η UNIQUE NAILS, ως πρωτοπόρος παραγωγός εταιρεία καλλυντικών και ως εταιρεία με έντονο το αίσθημα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, εφαρμόζει το μοναδικό και πρωτοπόρο, παγκοσμίως, πρόγραμμα Χημικοεπαγρύπνησης.
Χημικοεπαγρύπνηση είναι η διαδικασία κατά την οποία ανιχνεύονται, αξιολογούνται, κατανοούνται και αποτρέπονται ανεπιθύμητες ενέργειες, αλλεργικές αντιδράσεις και κάθε άλλο πρόβλημα που μπορεί να προκύψει από την εφαρμογή των υλικών.
Επιπλέον καταγράφονται και αξιολογούνται ανησυχίες, γνώμες και ιδέες των επαγγελματιών που προμηθεύονται τα υλικά μας.
Η Χημικοεπαγρύπνηση διέπεται από ένα σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης της ασφάλειας των υλικών μας με στόχο την ελαχιστοποίηση των κινδύνων και την βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων από την ορθή χρήση τους.
Για να επιτευχθεί αυτό, απαιτείται, πρωτίστως η καταγραφή των ανεπιθύμητων ενεργειών των προϊόντων μας, η αναφορά τους στο αρμόδιο τμήμα της εταιρείας μας και η αξιολόγησή τους.


Για την σωστή αξιολόγηση και την εγκυρότητα των αναφορών αυτών πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
• Τα προϊόντα μας πρέπει να διατίθενται μόνο σε επαγγελματίες του κλάδου οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί επαρκώς στην ορθή χρήση τους.
• Τα προϊόντα μας πρέπει να εφαρμόζονται απολύτως σωστά σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται από την εταιρεία.
• Πρέπει να ελέγχεται η σωστή κατάσταση των υλικών και να τηρείται το χρονικό διάστημα που προβλέπεται για την διατηρησιμότητά τους μετά από το άνοιγμα της συσκευασίας.
• Πρέπει να τηρούνται απόλυτα οι οδηγίες αποθήκευσης και φύλαξης.
• Η εφαρμογή των προϊόντων δεν πρέπει να συνδυάζεται με υλικά άλλων εταιρειών.

H UNIQUE NAILS ακολουθεί διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι:
• Οι πηγές πληροφόρησης ελέγχονται συστηματικά.
• Σε περίπτωση εμφάνισης νέων στοιχείων λαμβάνουν χώρα όλες οι απαιτούμενες ενέργειες.
• Όλοι οι συνεργάτες ενημερώνονται άμεσα για κάθε αλλαγή των χαρακτηριστικών και κυρίως των συστατικών των προϊόντων.

 

We make cosmetics safer!  

 

ΦΟΡΜΑ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ